HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

NHỮNG LỜI GIỚI THIỆU VÀ PHÊ BÌNH TÁC PHẨM

CỦA HUỲNH DUNG

   

Hiên nay có một vài vị viết lời phê bình và giới thiệu tác phẩm của Huỳnh Dung, đã ra người thiên cổ. Huỳnh Dung xin nghiêng mình kính cẩn tri ân.